ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΕΝΙΑΣ

 
Αρχική   Επιστροφή    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1843  
Κλένια
Ιστορία
Φωτογραφίες
Αξιοθέατα
Ηθη & έθιμα
Λαογραφία
Video
Χάρτης
Πρόσβαση
 
 
Σύλλογος
Μήνυμα Προέδρου
Ιδρυτικά μέλη
Νέα ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις
Χορευτικό
Επικοινωνία
 
 
Όροι Χρήσης
Ευχαριστίες
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Μετά την επιτυχία της Επανάστασης της 3ης Σεπτε΅βρίου κινήθηκε η διαδικασία για την εκλογή πληρεξουσίων για την Εθνοσυνέλευση. Διοικητής Κορινθίας ΅ε την από 4128/9.9.1843 διαταγή του κάλεσε τους κατοίκους των πόλεων και των χωριών της επαρχίας Κορινθίας να εκλέξουν σε πρώτη φάση τους εκλογείς (εκλέκτορες), οι οποίοι στη συνέχεια θα εξέλεγαν τους πληρεξουσίους (Βουλευτές) κατά επαρχία ξεχωριστά.

 Οι εκλογές για την ανάδειξη εκλογέων στα χωριά του δή΅ου.

Κλεωνών έγιναν στις 26 Σεπτε΅βρίου 1843. Εξελέγησαν οι παρακάτω:

Αγιονορίου: Μπίτζιος Κώστας και Λελέκος Σπύρος

Αγίου Βασιλείου: Δελφίνης Αναγνώστης και Παπαδόπουλος  Ματθαίος

Αγίου Ιωάννου: Σοφόπουλος Αναγνώστης και Ανδρέας Αναστάσιο.

Αθηκίου, Αλα΅άνου, Μαψού και Κουταλά: Γεώργαρης Κώστας

’νω Κλένιας: Μπαλής Κώστας

Κάτω Κλένιας: Γκίκας Αναστάσιος

Κοντοσταύλου, Μπουζου΅πάρδη και Σκούρουγλη: Παππαδάς Παναγιώτης

Ρυτού: Παπαδάς Γεώργιος και Λέκας Δη΅ητράκης

Στεφανίου: Παρασκευάς Ιωάwης

Χιλιο΅οδίου: Καλαράς Παναγιώτης και Καλαράς Ιωάννης

Παραθέτου΅ε τα σχετικά πρακτικά εκλογήξ των εκλεκτόρων:

 

ε) ’νω Κλένιας:

Ψήφισαν 23 κάτοικοι ενώπιον του ιερέα Πα΅ιχάλη Μερκούρη, του Προέδρου της συνάθροισης Κώστα Κορδόση, του παρέδρου Α. Γκίκα και εξέλεξαν τον Κώστα Μπαλή.

Πρακτικά εκλογής ’νω Κλένιας

Πρακτικά εκλογης των πληρεξουσίων του χωρίου ’νω Κλένιας του Δή΅ου Κλεωνών, εις τα οποία ε΅φαίνονται εγγεγρα΅΅ένοι οι έχοντες δικαίω΅α ψήφου κ.τ.λ. ενεργηθέντα σύ΅φωνα ΅ε την υπ' αριθ. 4128 εγκύκλιον Διαταγή της Διοικήσεως Κορινθίας, εκδοθείσης κατά συνέπειαν της από 3. 7βρίου τ.ε U.B  Διατάγματος και λοιπών οδηγιών και έπειτα η καταγραφή των ονομάτων.

 

Αυξωv

Αριθ.

Όνο΅α/Επώνυμο

Ηλικία

Αύξων

Αριθ.

Όvο΅α/Επώνυ΅ο

Ηλικία

1

Γ. Ζε΅πριλήγκος

45

13

Κυριάκος Χρηστέων

45

2

Μιχάλης Κορδόσης

35

14

Σταύρος Τζάκονας

28

3

Δη΅ήτριος Παπαθανάση

40

15

Ιωάννης Φούφουλας

45

4

Γεώργιος Κορδόσης

26

16

 

Ιωάννης Τζάκονας

 

36

5

Παναγής Μαυραγάνη

33

17

 

 

Δ. Καρακώστας

 

40

6

Χρήστος Μαυραγάνη

36

18

 

Κώστας Μπαλης

 

58

7

Αθανάσιος Ιωάννου

30

19

 

Αθανάσιος Σταυρούλης

53

8

Δη΅ήτριος Μαυραγάνη

28

20

 

Σταύρος Μπακλόρης

46

9

 

 

Ιωάννης Μπαλής

35

21

 

Δη΅ήτριος Κατζούλας

60

10

 

 

Γ Κατζούλης

45

22

 

Νικόλαος Κολοβός

 

50

11

Χρήστος Μαρίνος

33

23

 

Κώστας Κορδόσης

 

65

12

Σταύρος Ραντίτζας

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εν Κλένια την 26. 7βρίου 1843.

Ο Ιερεύς Παππα΅ιχάλης Μερκούρης

Ο κατάλογος αναγνωσθείς κηρύττεται οριστικός από την συνάθροισιν δια της πλειοψηφίας, κηρυττο΅ένη η συνέλευσις Νό΅ι΅ος. Έγινε η ορκοδοσία προς άπαντες κατά το αρθ. 5 των υπ' αριθ. 10050 οδηγιών. Αυθη΅ερόν ο ιερεύς Παππα΅ιχάλης Μερκούρης.

 Εκλέχθη από ΅έλος της συναθροίσεως ως Πρόεδρος, όστις θέλει προεδρεύσει την συνάθροισιν του χωρίου ’νω Κλένιας ο κ. Κώστας Κορδόσης της συναθροίσεως σύ΅φωνα ΅ε το από 3. 7βρίου Τ.ε. U.B. Διάταγ΅α.

Τη αυτή ετο΅ηνία ο Ιερεύς Παπα΅ιχάλης Μερκούρης.

Ως πεντα΅ελείς Γέροντες εξελέχθησαν πα΅ψηφί εκ της συναθροίσεως οι: κ . Κώστας Μπαλής, Αθανάσιος Σταυρούλης, Σταύρος Μπακλόρης, Νικόλαος Κολοβός, Κώστας Κορδόσης σύ΅φωνα ΅ε τας οδηγίας, δια να καταστρώσουν τον κατάλογον των υποψηφίων και καταστροθέντος του καταλόγου διορίσθησαν υποψήφιοι, ο Κώστας Μπαλής, Αθανάσιος Σταυρούλης, Σταύρος Μπακλόρης, Μήτρος Κατζούλας.

Ο Πρόεδρος Κόστας Κορδόσης. Ο Ιερεύς Παπα΅ιχάλης Μερκούρης.

Εμετρήθησαν οι ψήφοι εις τους όπισθεν πολίτας δια να δοθούν εις τους υποψηφίους και εδόθησαν ως εφεξής:

 

Ο Κώστας Μπαλής έλαβεν ψήφους υπέρ 23

Ο Σταύρος Μπακλόρης έλαβεν ψήφους

 

 

 

 

υπέρ 10, κατά 13

Ο

Αθανάσιος

Σταυρούλης

έλαβεν

Ο Δημήτριος Κατζούλας έλαβεν ψήφους

ψήφους υπέρ 18, κατά 5

 

υπέρ 10, κατά 13

Διό εκ τούτου εξάγεται ότι εν τη σημερινή συναθροίσει έλαβεν τους πλειοτέρους ψιιφους ο Κώστας Μπαλής, και ούτος είναι ο νόμιμος αντιπρόσωπος του χωρίου ’νω Κλένιας του Δήμου Κλεωνών εις τον οποίον θέλει κοινοποιηθή αντίγραφον της παρούσης δια τα περαιτέρω.

Οι πενταμελείς Γέροντες: Αθανάσιος Σταυρούλης, Σταύρος Μπακλόρης, Μήτρος Κατζούλας, Νικόλαος Κολοβός, Δημήτριος Παπαθανάση δια του Α. Καλαρά.

Δια το ακριβές της αντιγραφής τη αυτή ετομηνία ’νω Κλένιας. Ο Πρόεδρος Κ. Κορδόσης. Ο Πάρεδρος Α. Γγήκας.

 στ) Κάτω Κλένιας:

 Ψήφισαν 29 κάτοικοι ενώπιον του ιερέα Παπαμιχάλη Μερκούρη, του προέδρου Μεγάλου Δήμα και εξέλεξαν τον Αναστάσιο Γκίκα.

Πρακτικά εκλογής Κάτω Κλένιας

Πρακτικά εκλογής των πληρεξουσίων του χωρίου Κάτω Κλένιας του Δήμο Κλεωνών εις τα οποία εμφαίνονται εγγεγραμμένοι οι έχοντες δικαίωμα ψήφου, κάτοικοι κ.τ.λ. ενεργηθέντα σύμφωνα με την υπ' αριθ. 4128 εγκύκλιον διαταγήν της Διοικήσεως Κορινθίας, εκδοθείσης κατά συνέπειαν της από 3. 7βρίου τ. ε U.B. Διατάγματος και λοιπών οδηγιών, και έπεται η καταγραφή των ονομάτων.

   

Αύξων

Αριθ.

 

Όνομα/Επώνυμο

Ηλικία

Αύξων

Αριθ.

Όνομα/Επώνυμο

Ηλικία

1

Αναστάσιος Γκίκας

60

15

Δήμας Μεγάλος

60

2

ΑΘανάσιος Γκίκας

40

16

Νικόλαος του Δήμα

28

 

 

 

17

Ιωάννης Κουτσής

29

3

Χρήστος Κουρελιάς

35

18

Μήτρος Γεώργαρης

 

32 

4

Παναγ. Σκούρτης

30

19

Παναγιώτης Κουτσής

26

5

Γιανάκος Μπαλιις

45

20

Γεώργιος Πάστρας

29

6

Σταύρος Γιάννη Μπαλή

26

21

Γεώργι.ος Φύλη

40

7

Χρίστος Σκούπας

28

22

Μιχσλης Φύλη

26

8

Παναγης Γιαννάκου

25

23

Νικολ. Ιωαν. Καλαράς

32

9

Κώστας Μαρίνος

30

24

Γεώργιος Σκούπας

40

10

Αναστάσιος Δελής

35

25

Ιωάννης Σιαπκαράς

35

 

11

Παναγ. Δελής

27

26

Αντώνιος Φύλης

32

12

Αναστάσιος

50

27

Ιωάννης Σκούπας

29

 

Γκαλκούνος

 

28

Ιωάννης Παναγής

30

13

Κώστας Θεσδώρου

30

29

Αναστάσιος Δή΅ας

35

14

Παναγιώτης Δήμας

32

 

 

 

 

 

Εν Κλένια την 26. 7βρίου 1843

Ο Ιερεύς Παππά Μιχάλης Μερκούρης.

Ο κατάλογος αναγνωσθείς κηρύττεται οριστικός δια της πλειοψηφίας, κηρυττο΅ένη και η συνέλευσις νό΅ι΅ος και δοθέντος του όρκου κατά το άρθ. 5 των οδηγιών έπεται και η εκλογή του Προέδρου.

Τη αυτή η΅ερο΅ηνία και έτει ο Ιερεύς Παππά Μιχάλης Μερκούρης.

Εξελέχθη από ΅έλος της συναθροίσεως ως Πρόεδρος, δια της πλειοψηφίας, ο κ. Μεγάλος Δη΅ας, εκ της συνελεύσεως σύ΅φωνα ΅ε το από 3. 7βρίου τ.ε. U.B. διατάγ΅ατος.

Τη αυτή ετο΅ηνία. Ο Ιερεύς Παππά Μιχάλης Μερκούρης.

Ως πεντα΅ελείς Γέροντες εξελέχθησαν δια της πλειοψηφίας εκ της συναθροίσεως οι: Αναστ. Γκοαλγκούνος, Αναστάσιος Δελής, Γιανάκος Μπαλής, Μήτρος Γεώργαρης και Παναγιώτης Σκούρτης, δια να καταστρώσουν τον κατάλογον των υποψηφίων, καταστρωθέντος δε του καταλόγου, έγιναν υποψηφιοι ο κύριος Αναστάσιος Γκίκας, Παναγ. Σκούρτης, Μήτρος Γεώργαρης και Αναστάσιος Δελής.

Αυθη΅ερόν τη αυτή ετο΅ηνία εν Κάτω Κλένια, Ο Ιερεύς Παπα΅ιχάλης .Μερκούρης. Ο Πρόεδρος Δή΅ας Μεγάλος.

Ε΅οιράσθησαν οι ψήφοι εις τους εκλογείς δια να δώσουν εις τους προβληθησο΅ένους υποψηφίους, και αφού εδόθησαν, εξήχθησαν ως εφεξής:

1. Ο Α. Γκίκας έλαβεν ψήφους υπέρ 20,

3.0

Δη΅.

Γεώργαρης

έλαβε ν

ψήφους

κατά 1

υπέρ 15, κατά 6

 

 

 

2. Ο Π. Σκούρτης έλαβεν ψήφους υπέρ

4.0 Αναστ. Δελής έλαβεν

ψιjφους υπέρ

18, κατά 3

15, κατά 6

 

 

 

 

 

 Οκτώ εκ των όπισθεν πολίται, αφού ήσαν παρόντες και εγγράφησαν εις τον κατάλογον δεν επείσθησαν να δώσουν ψήφον.

Όθεν εκ τούτου εξάγεται ότι τας πλειοτέρας ψηφους, έλαβεν ο Αναστάσιος Γκίκας εις την ση΅ερινήν συνάθροισιν και ούτος ο νό΅ι΅ος αντιπρόσωπος του χωρίου Κάτω Κλένιας του δη΅ου Κλεωνών, εις τον οποίον θέλει κοινοποιηθή αντίγραφον της παρούσης πράξεως δια τα περαιτέρω.

 Ο Ιερεύς Παπα΅ιχάλης Μερκούρης. Ο Πρόεδρος Δή΅ας Μεγάλος. Οι Πεντα΅ελείς Γέροντες: Αναστάσιος Δελής, Γιαννάκος Μπαλής, Μήτρος Γεώργαρης, Αναστάσιος Γκαλκούνος, Παναγ. Σκούρτης.

 Δια το ακριβές της αντιγραφιις τη αυτή η΅ερο΅ηνία και έτει εν Κάτω Κλένια ο Πρόεδρος Δή΅ας Μεγάλος.

 

Πηγή: Ξενοφων Χρ. Ηλίας & Ζωή Ξεν. Ηλία Εκαπιδευτικοί .
(Ο Tέως Δήμος Κλεωνών Κορινθίας 19ος - 20ος αιώνας σελ. 84,95,96,97)

 

Επάνω

Copyright © 2008 Πολιτιστικός Σύλλογος Κλένιας